levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

การบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติและการใช้ก๊าซฯ

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต้อนรับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอ วชิรบารมี จังหวัด พิจิตร

การบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติและการใช้ก๊าซฯ

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต้อนรับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอ วชิรบารมี จังหวัด พิจิตร

บริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ได้กล่าวต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบล หนองหลุม อำเภอ วชิรบารมี จังหวัด พิจิตรทุกคนที่ได้มารับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและการใช้ก๊าซก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย / การป้องกันและระงับอัคคีภัยของก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ การรับ-จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในคลังก๊าซอย่างปลอดภัยและการดูงาน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ที่ห้องประชุมคลังก๊าซ บริษัท จังหวัดพิจิตร

3-1

3-2